Biuro rachunkowe

Organizujemy firmę

Korzystając z naszego doświadczenia jesteśmy gotowi pomóc Państwu przy zakładaniu firmy i organizacji spraw finansowo-księgowych. W ramach prowadzonej działalności proponujemy:

 • przygotowanie dokumentacji związanej z zarejestrowaniem nowej firmy (KRS, Ewidencja działalności gospodarczej – CEIDG, Urząd Skarbowy, Urząd Statystyczny, ZUS)
 • pomoc w wyborze formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej oraz optymalnej formy opodatkowania,
 • pomoc w zorganizowaniu działu księgowości i stworzeniu polityki rachunkowości i planu kont
 • pomoc w opracowaniu procedur w dziale księgowości (sporządzenie Instrukcji Obiegu Dokumentów)
 • pomoc w wyborze i wdrożeniu programu księgowego

Księgowość

Powierzając prowadzenie rozliczeń w nasze ręce zyskują Państwo pewność, że wszystko jest prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Państwo możecie się w tym czasie zająć sprawami, które są pierwszoplanowe z punktu widzenia Waszej firmy. Naszym klientom zapewniamy:

 • prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów (PKPiR) i innych uproszczonych ewidencji (ryczałt, karta podatkowa),
 • prowadzenie ewidencji VAT,
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych (KH),
 • sporządzanie sprawozdań finansowych (obejmujących bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową, zestawienie zmian w kapitale,
 • rachunek przepływów pieniężnych),
 • sporządzanie miesięcznych, kwartalnych lub rocznych deklaracji podatkowych PIT, CIT, VAT, VAT-UE, INTRASTAT,
 • sporządzanie formularzy do NBP, PFRON oraz Urzędu Statystycznego

Kadry i płace

W ramach obsługi kadrowo-placowej oferujemy państwu dwa warianty współpracy:

obsługę płacową, w ramach której zapewniamy :

 • sporządzanie deklaracji podatkowych PIT oraz do ZUS i PFRON,
 • aktualizację danych płatnika oraz pracowników objętych zgłoszeniem ZUS,
 • zgłaszanie pracowników w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych,
 • ustalanie wysokości świadczeń należnych pracownikom: diety, ekwiwalenty etc.
 • sporządzanie i księgowanie list płac,
 • przygotowywanie dokumentów przelewowych z tytułu zobowiązań budżetowych i pracowniczych,

obsługę kadrowo płacową, w skład której oprócz elementów przedstawionych powyżej wchodzi dodatkowo:

 • przygotowywanie umów o pracę oraz wszelkich innych dokumentów związanych z zatrudnieniem pracowników
 • przygotowywanie umów cywilnoprawnych: umowa zlecenia, umowa o dzieło
 • przygotowywanie dokumentów związanych z zakończeniem stosunku pracy: wypowiedzenia, porozumienia stron, świadectwa pracy

Dodatkowo możemy Państwu zaoferować doradztwo dotyczące form zatrudnienia i związane z tym konsekwencje prawno-podatkowe (umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, samozatrudnienie), oraz pomoc w sporządzaniu regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania itp.